Mảng hai chiều

Go down

Mảng hai chiều

Bài gửi by phuocmien on Thu Sep 17, 2015 9:31 am

Code:

<?php

$a=array("Ten"=>array("Nguyễn Văn A","Trần Văn B","Huỳnh Thị C"),
"NS"=>array(1990,1992,1995),"Dc"=>array("Càng long Trà vinh","Tiểu cần","Châu Thành"));
echo "<table border=1>";
echo "<tr><td>Tên </td><td>Năm sinh</td><td>Địa chỉ</td></tr>";
$t1=$t2=$t3="";
foreach($a as $k=>$v){
   foreach($v as $v1){
      if($k=="Ten")
         $t1.= $v1."<br>";
      if($k=="NS")
         $t2.= $v1."<br>";
      if($k=="Dc")
         $t3.= $v1."<br>";
   }

}
echo "<tr><td>$t1 </td><td>$t2</td><td>$t3</td></tr>";
echo "</table>";
?>
avatar
phuocmien

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/03/2014
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by phuocmien on Thu Sep 17, 2015 9:39 am

Code:

<?php

$a=array(array("Nguyễn Văn A",1990,"càng long trà vinh"),
array("Nguyễn Thị B",1992,"Tiểu cần"),array("Huỳnh thị C",1995,"cầu ngang trà vinh"));
echo "<table border=1 >";
echo "<tr bgcolor='#9933CC'><td>Tên </td><td>Năm sinh</td><td>Địa chỉ</td></tr>";
$t1=$t2=$t3="";
for($i=0;$i<count($a);$i++){
   echo "<tr>";
   for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++){
      echo "<td>".$a[$i][$j]."</td>";   
   }   
   echo "</tr>";
}

echo "</table>";
?>
avatar
phuocmien

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/03/2014
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by phuocmien on Fri Sep 18, 2015 8:36 am

Đề bài:
Cho mảng 2 chiều a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
1. Tính tổng các pt trong mảng
2. Tính tổng các pt ở dòng 1
3. Sắp xếp các pt ở dòng 2 theo thứ tự giảm dần.
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
$t=0;
$t1=0;
echo "Mang a la: <br>";
foreach($a as $k=>$v){
 foreach($v as $v1){
 echo " $v1 ";
 $t+=$v1;
 if($k==1){
 $t1+=$v1;
 }
 }
echo "<br>";
}
echo "<hr width=220 align=left>Tong cac phan tu trong mang: $t";
echo "<hr width=220 align=left> Tong cac phan tu o dong thu 1 la: $t1";
echo "<hr width=220 align=left> Mang sau khi sx dong thu 2 la : <br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
 for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
 if($a[2][$i]<$a[2][$j]){
 $t=$a[2][$i];
 $a[2][$i]=$a[2][$j];
 $a[2][$j]=$t;
 }
 }
}

foreach($a as $k=>$v){
 foreach($v as $v1){
 if($k==2)
 echo "<font color=red> $v1 </font>";
 else
 echo " $v1 ";
 }
echo "<br>";
}
?>
avatar
phuocmien

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/03/2014
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by thienwow01 on Fri Sep 18, 2015 9:45 am

Code:

bai 1
<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$i++)
{
echo $a[$i][$j]." ";
}echo "<br>";
}
echo"<hr> "."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}echo"tong cac phan tu la:".$t."<br>";
?>
bai 2
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=1;$i<count($a);$i++)
{
for($j=2;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];
}
}echo"tong cac phan tu dong 1 là:".$d."<br>";
?>
bai 3
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"<hr> "."<br>"."mang sap xep la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
  for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
     if($a[2][$i]>$a[2][$j]){
        $t=$a[2][$i];
        $a[2][$i]=$a[2][$j];
        $a[2][$j]=$t;
     }
  }
}
foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
  echo "<font color=red> $v1 </font> ";
else
echo "$v1";
}
echo"<br>";
}
?>


Được sửa bởi thienwow01 ngày Fri Sep 18, 2015 10:19 am; sửa lần 1.

thienwow01

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by thang.95 on Fri Sep 18, 2015 9:50 am

thang
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
echo $a[$i][$j]." ";
}echo "<br>";
}
 echo"<hr width=100 align=left >"."<br>";
//cau1
Code:

 for($i=0;$i<count($a);$i++){
  for($j=0;$j<count($a);$j++)
  {
$t=$t+$a[$i][$j];
  }
  }echo"tong cac phan tu la: ".$t."<br>";
  //cau2
Code:

    echo"<hr width=100 align=left >"."<br>";
$d=0;
 for($i=1;$i<2;$i++){
  for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
  {
$d=$d+$a[$i][$j];
  }
  }echo"tong cac phan tu o dong 1: ".$d."<br>";
  //cau3
Code:

     echo"<hr width=100 align=left >"."<br>"."mang xep lai la"."<br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]<$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}

foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font>";
else
echo " $v1 ";
}
echo "<br>";
}
 
?>


Được sửa bởi thangpro.info ngày Fri Sep 18, 2015 10:12 am; sửa lần 1.
avatar
thang.95

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by quoctritv123 on Fri Sep 18, 2015 10:05 am

Chuotlovepin=Le MInh QUoc TrI lol! lol! lol!
Code:

<?php
    $a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
    for($i=0;$i<count($a);$i++){
        for($j=0;$j<count($a);$j++)
            echo $a[$i][$j]. " ";
            echo"<br>";

    }

    // cau1
        for($i=0; $i<count($a);$i++){   
            for($j=0;$j<count($a);$j++)    {
                $t+=$a[$i][$j];   
    }
    }echo "tong cac phan thu trong mang $t <br>  ";
     
//cau2

            for($i=1;$i<2;$i++)
                {
                        for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
                {
                        $d=$d+$a[$i][$j];
                }
                }         echo"tong cac phan tu 1 mang trong dong  $d <br>";
//cau 3
echo "mảng được sắp xếp lại: "."<br>";
            $k=2;
        for( $i=0;$i<count($a[$k]);$i++)
        {
            for( $j=$i+1;$j<count($a[$k]);$j++)
            {
                if($a[$k][$i]<$a[$k][$j]){
                    $t=$a[$k][$i];
                    $a[$k][$i]=$a[$k][$j];
                    $a[$k][$j]=$t;
                }      
            }
        }  
foreach($a as $v){
        foreach($v as $v1)
            echo " $v1 ";
            echo " <br>";
    }
    ?>
   
avatar
quoctritv123

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by chihao on Fri Sep 18, 2015 10:09 am

<?php
Code:

$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{

echo $a[$i][$j]. "  ";
}echo "<br>";
}

echo"<hr > "."<br>";
//cau 1
Code:

for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];

}
}echo"tong cac phan tu la: ".$t."<br>";
//cau 2
Code:

echo"<hr > "."<br>";
for($i=1;$i<2;$i++)
{
for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];

}
}echo"tong cac phan tu dong 1 la: ".$d."<br>";
//cau 3
Code:

echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]<$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}

foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font>";
else
echo " $v1 ";
}
echo "<br>";
}
?>
avatar
chihao

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 18/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mảng hai chiều

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết