Thao tác hàm trong PHP

Go down

Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by phuocmien on Fri Sep 25, 2015 8:09 am

Code:

function snt($n){
   if($n<2)
      return 0; // khong phai so nguyen to
   for($i=2;$i<$n;$i++)
      if($n%$i==0)
         return 0; // khong phai so nguyen to
   return 1; // la so nguyen to
   
   }


Được sửa bởi phuocmien ngày Fri Sep 25, 2015 9:42 am; sửa lần 1.
avatar
phuocmien

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/03/2014
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by nhanpham on Fri Sep 25, 2015 9:00 am

cau1:
Code:

<?php
// kiểm trong mảng số nguyên tố (0: o ko phai, 2: la so nguyen to, -1: la so am)
function ktnt($s)
{
   if($s<0)
      echo"$s là số âm";
   else{
         if($s<2)
         echo"$s khong là số nguyên tố";
         else{
               $d=0;
               for($i=2;$i<$s;$i++)
                  {
                        if($s%$i==0)
                           $d=1;
                  }
                  if($d==0)
                     echo"$s là số nguyên tố";
                  else{
                        echo "$s không là số nguyên tố";
                     }
         }
      }   
      
}

$a=array(1,-2,0,3,7,9);
foreach($a as $v)
   echo ktnt($v)."<br>";
   

?>
cau2:
Code:
<?php
// kiểm trong mảng số nguyên tố (0: o ko phai, 2: la so nguyen to, -1: la so am)
function chan($s)
{
   if($s%2==1)
         return 0;// le
      return 1; // chan
      
   }

$a=10;
$le="";
for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(chan($i))
      echo " $i ";
   else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le;   
?>
cau3:
Code:
<?php

function tong($a,$b){
   $kq=$a+$b;
   echo" = ".$kq;
}
$a=10;$b=15;
echo"$a + $b";
echo tong($a,$b)
?>
cau4:
Code:
<?php
function tongso($n)
{

      for($i=0;$i<=$n;$i++)
      $t+=$i;
      echo"Tổng: $t";
}
   
$a=5;
echo tongso($a)
?>
cau5:
Code:
<?php
function snt($n){
   if($n<2)
      return 0; // khong phai so nguyen to
   for($i=2;$i<$n;$i++)
      if($n%$i==0)
         return 0; // khong phai so nguyen to
   return 1; // la so nguyen to
   
   }
   // ket thuc ham snt
$a=10;
$t=0;// khởi tạo biến a để kiểm tra
for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(snt($i)) //
      $t+=$i;
      echo " $t ";

?>
cau 6:
Code:
<?php
function chan($s)
{
   if($s%2==1)
         return 0;// le
      return 1; // chan
      
   }

$a=10;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(chan($i))
   $t+=$i;
      echo " tổng chẵn của $a là $t ";
   
?>
avatar
nhanpham

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015
Age : 24

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by kanpounguyen on Fri Sep 25, 2015 9:54 am

Đăng Khoa

Câu 1
Code:

<?php
//Bai 1: Kiểm tra 1 số nguyên tố
function ktsnt ($n)
{
if($n<0)
echo "$n là số âm";
else{
if ($n<2)
echo "$n không là số nguyên tố";
else{
$d=0;
for($i=2;$i<$s;$i++)
{
if($n%$i==0)
$d=1;
}
if ($d==0)
echo "$n là số nguyên tố";
else{
echo "$n không là số nguyên tố";
   }
}
}
}
$a=array (-5,1,0,4,7,9);
foreach ($a as $v)
echo ktsnt($v)."<br>";

?>

Câu 2:
Code:

<?php
//Bài 2: Kiểm tra số chẵn lẻ

function chan($n)
{
   if($n%2==1)
         return 0;// số lẻ
      return 1; // sô chẵn
      
   }

$s=10;
$le="";
for($i=1;$i<$s;$i++)
   if(chan($i))
      echo " $i ";
   else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le;  
?>

Câu 3:
Code:

<?php
//Bài 3: Tính tổng 2 số
function tinhtong($a,$b)
{
   $kq=$a+$b;
   echo"=".$kq;
}
$a=5;$b=10;
echo"$a+$b";
echo tinhtong($a,$b);
?>

Câu 4:
Code:

<?php
//Bài 4: Tổng các số nhỏ hơn n
function tongso($n)
{

      for($i=0;$i<=$n;$i++)
      $t+=$i;
      echo"Tổng các số = $t";
}
 
$a=7;
echo tongso($a);
?>

Câu 5:
Code:

<?php
//Bài 5: Tổng các số nguyên tố
function tsnt($n)
{
  if($n<2)
      return 0;
         for($i=2;$i<$n;$i++)
           if($n%$i==0)
            return 0;
      return 1;
 
  }

$a=15;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
  if(tsnt($i))
      $t+=$i;
      echo "Tổng các số nguyên tố = $t ";

?>Câu 6:
Code:

<?php
function chan($n)
{
  if($n%2==1)
        return 0;
      return 1;
     
  }

$a=15;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
  if(chan($i))
  $t+=$i;
      echo "Tổng chẵn của $a là: $t";
 
?>
lol!


Được sửa bởi kanpounguyen ngày Fri Sep 25, 2015 10:23 am; sửa lần 1.

kanpounguyen

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 11/09/2015
Age : 25
Đến từ : Trà Vinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by hantam on Fri Sep 25, 2015 10:18 am

phat dat
Code:

bai 1 trag 59
<?php
//kiem tra trong mang so nguyen to (0:khong phai, 2: la so nguyen to, -1 la so am)
function snt($s)
{
   if($s<0)
   echo "$s la so am";
   else
   {
      if($s<2)
      echo "$s khong la so nguyen to";
      else
      {
         $d=0;
         for ($i=2;$i<$s;$i++)
         {
            if($s%$i==0)
            $d=1;
         }
         if($d==0)
         echo "$s la so nguyen to";
         else
         {
            echo "$s khong la so nguyen to";
         }
      }
   }
}
$a=array(1, -2, 0, 3, 7, 9);
foreach( $a as $v)
   echo snt($v)."<br>";
               
?>
bai 2 trang 59
Code:

<?php
//kiem tra so chan le(0:o la so ngto;2: la so ngta;-1:la so am)
function ktcl($n)
{
   if($n%2==1)
   return 0;// so le
   return 1; // so chan
}
$s=4;
$le="";
for($i=1;$i<=$s;$i++)
   if(ktcl($i))
      echo " $i ";
   else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le;   
?>
bai 3 trang 59
Code:

<?php
//ham tinh tong so ngto
function tinhtong($x, $y)
{
   $kq= $x + $y;
   echo "=".$kq;
}
$x= 5;$y= 8;
echo "$x + $y";
echo tinhtong($x, $y);
?>
bai 4 trang 59
Code:

<?php
//tong so nho hon n
function tongnho($n)
{
   for($i=0;$i<=$n;$i++)
   $s+=$i;
   echo "Tong: $s";
}
$a= 7;
echo tongnho($a)
?>
bai 5 trang 59
Code:

<?php
//tong ngto <n
function tongngto($n)
{
   if($n<2)
   return 0; //khong la so ngto
   for($i= 2;$i<$n;$i++)
   if($n%$i==0)
   return 0; //khong la so ngto
   return 1; //la so ngto
}
$s=8;
$t=0;//tao bien a
for($i= 1;$i<$s;$i++)
if(tongngto($i))
$t+=$i;
echo "$t";
?>
bai 6 trang 59
Code:

<?php
//tinh tong chan<=n
function tongchan($n)
{
   if($n%2==1)
   return 0;//so le
   return 1;//so chan
}
$a= 8;
$t= 0;
for($i= 1;$i<$a;$i++)
if(tongchan($i))
$t+=$i;
echo "tong chan cua $a la $t";
?>
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by maithanhlam44 on Fri Sep 25, 2015 10:21 am

cau 1
Code:
<?php
function snt($n){
   if($n<2)
   return 0;
   for($i=10;$i<$n;$i++)
   if($n%$i==0)
   return 0;
   return 1;
   
}
$a=10;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(snt($i))
echo "so nguyen to la:"."$i"."<br>";


?>
cau 2
Code:

<?php
function chanle($a){
   if($a)2==1;
   return 0;
   return 1;
   
   
   }
 $a=10;
 $le=""; 
 for($i=1;$a<$i;$i++)
  if(chan($a))
  echo "$i la so le";
else
  $le.=($i)."";
  echo $le;
 
 
                                                                   
?>
cau 3
Code:

<?php
function tong($a,$b){
   $kq=$a+$b;
   echo"=".$kq;
}
$a=30;$b=50;
echo"$a + $b";
echo tong($a,$b)
?>


cau 4
Code:

<?php
function tongso($n){
   for($i=0;$i<=$n;$i++)
   $t+=$i;
   echo"tong: $t";
}
$a=10;
echo tongso($a)

?>
cau 5
Code:

<?php
function snt($n){
   if($n<2)
   return 0;
   for($i=10;$i<$n;$i++)
   if($n%$i==0)
   return 0;
   return 1;
   
}
$a=20;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(snt($i))
$t+=$i;
echo " tong so nguyen to < n la:"."$i"."<br>";

?>
cau 6
Code:

<?php
function chan($a){
   if($s%2==1)
   return 0;
   return 1;
}
$a=20;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(chan($i))
$t+=$i;
echo"tong cac so chan cua $a la$t ";
   
?>

maithanhlam44

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

bài tập trang 59 (theo sách hoc viên photo còn theo sách giáo vien thì k bjt) phần hàm)

Bài gửi by quoctritv123 on Fri Sep 25, 2015 10:22 am

CHuotlovepin=Le MInh QUoc TrI
bai tap hàm
câu 1: lol!
Code:

<?PHP
 function snt($a)
 {
 if($a<2)
 return 0;//ko la snt
 for($i=2;$i<$a;$i++)
 if($a%$i==0)
 return 0;//ko la snt
 return 1;//la snt
 }
 $b=10;
 for($i=2;$i<$b;$i++)
 if(snt($i))
 echo "<br> so nguyen to la ".$i ;
?>
câu 2: lol!  lol!
Code:

<?php
 function chanle($a)
 {
 if($a%2==1)
 return 0;
 return 1;

 }
 $a=1000;
 $le="";
 for($i=1;$i<$a;$i++)
 if(chanle($i))
 echo " $i la so chan<br> ";
 else
 $le.=$i." so le la<br>";
 echo "$le" ;

?>
câu 3 lol! lol! lol!
Code:


 
<?php

function tinhtong($a,$b)

{
              $total=$a+$b;
               return $total;
}

echo tinhtong (19,31)

?>
câu 4 lol! lol! lol! lol!
Code:

<?php
 function tinhtong($a)
 {
 if ($a>0)
 for($i=1;$i<=$a;$i++)
 $tong=$i+$tong;
 echo"$tong";
 
 }
 $z=10;
 echo tinhtong($z);
?>
câu 5 lol! lol! lol! lol! lol!
Code:

<?php
 function tinhtong($a)
 {
 if ($a<2)
 return 0;
 for($i=2;$i<$a;$i++)
 if($a%$i==0)
 return 0;
 return 1;
 
 }
 $z=15;
 $s=0;
 echo "cac so nguyen to nho hon $z: ";
 for($i=1;$i<$z;$i++)
 if(tinhtong($i)){
 $s+=$i;
 echo" $i";
 }
 echo" tong la $s";
?>
câu 6 lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Code:

<?php
 function tinhtong($a)
 {
 if($a%2==0)
 return 0; // chan
 return 1; // le
 
 
 
 }
 
 $z=15;
 echo "Tong chan nho hon bang $z la:  ";
 for($i=1;$i<=$z;$i++)
 if(tinhtong($i)==0){
 $tong=$i+$tong;
 echo " $i ";
 }
 echo" = $tong";
 
?>


Được sửa bởi quoctritv123 ngày Fri Sep 25, 2015 10:31 am; sửa lần 1.
avatar
quoctritv123

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by thang.95 on Fri Sep 25, 2015 10:30 am

⌂thäñgºº
Cau1:
Code:
<?php
// kiểm trong mảng số nguyên tố (0: o ko phai, 2: la so nguyen to, -1: la so am)
function ktnt($s)
{
   if($s<0)
      echo"$s là số âm";
     else{
         if($s<2)
         echo"$s khong là số nguyên tố";
         else{
               $d=0;
               for($i=2;$i<$s;$i++)
                  {
                        if($s%$i==0)
                           $d=1;
                  }
                  if($d==0)
                     echo"$s là số nguyên tố";
                  else{
                        echo "$s không là số nguyên tố";
                     }
         }
      }   
      
}

$a=array(1,-2,0,3,7,9);
foreach($a as $v)
   echo ktnt($v)."<br>";
   

?>
cau2
Code:
<?php
// kiểm trong mảng số nguyên tố (0: o ko phai, 2: la so nguyen to, -1: la so am)
    function chan($s)
  {
       if($s%2==1)
           return 0;// le
          return 1; // chan
      
       }

    $a=10;
$le="";
                for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(chan($i))
      echo " $i ";
   else
          $le.=$i." ";
    echo "<br>".$le;   


   

?>
cau3
Code:
<?php
// bat dau ham kt snt
function tong($a,$b){
   $kq=$a+$b;
   echo" = ".$kq;
}
$a=10;$b=15;
echo"$a + $b";
echo tong($a,$b)
?>
cau 4
Code:
<?php
// bat dau ham kt snt
function tongso($n)
{

      for($i=0;$i<=$n;$i++)
      $t+=$i;
      echo"Tổng: $t";
}
   
$a=5;
echo tongso($a)
?>
cau5
Code:

<?php
// bat dau ham kt snt
function snt($n){
   if($n<2)
      return 0; // khong phai so nguyen to
   for($i=2;$i<$n;$i++)
      if($n%$i==0)
         return 0; // khong phai so nguyen to
   return 1; // la so nguyen to
   
   }
   // ket thuc ham snt
$a=10;
$t=0;// khởi tạo biến a để kiểm tra
for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(snt($i)) //
      //$t+=$i;
      echo " $i ";

?>
cau6
Code:

<?php
function chan($s)
{
   if($s%2==1)
   return 0;// le
   return 1;// chan
}
$a=10;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(chan($i))
    $t+=$i;
   echo "tong chan cua $a la $t";
   ?>
avatar
thang.95

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by trifan on Fri Sep 25, 2015 10:37 am

c1
Code:

<?php
function snt($n){
   if($n<2)
      return 0;
   for($i=2;$i<$n;$i++)   
      if($n%$i==0)
         return 0;
      return 1;
      }
   $a=10;
   for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(snt($i))
    echo" $i ";
?>
c2
Code:

<?php
function chan($s)
{
  if($s%2==1)
        return 0;
      return 1;
     
  }

$a=20;
$le="";
for($i=1;$i<$a;$i++)
  if(chan($i))
      echo " $i ";
  else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le; 
?>
c3
Code:

<?php
function tinhtong($a, $b)
{
   $t=$a + $b;
   echo"$t";
}$so1=11;
$so2=12;echo tinhtong($so1,$so2);
?>
c4
Code:

<?php
function tongcacsonhohonn($n)
{
   for($i=0;$i<=$n;$i++)
   $t+=$i;
   echo"tong la $t:";
}
$a=5;
echo tongcacsonhohonn($a);                                                                             
?>
c5
Code:

<?php
function tongsnt($n){
   if($n<2)
      return 0;
      for($i=2;$i<$n;$i++)
      if($n%$i==0)
       return 0;
      return 1;
}
$a=10;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(tongsnt($i))
$t+=$i;
echo" $t ";
?>
c6
Code:

<?php
function tongsochannhohonbangn($n){
   for($i=0;$i<=$n;$i++)
   $t+=$i;
   echo"tong la $t:";
}
$a=10;
echo tongsochannhohonbangn($a);
?>

trifan

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by hoangthanhtc on Fri Sep 25, 2015 10:39 am

c1
Code:

<?php
//Bai 1: Hàm kiểm tra 1 số có phải số nguyên tố
function ktsnt ($n)
{
      if($n<0)
         echo "$n là số âm";
      else{
            if ($n<2)
            echo "$n không là số nguyên tố";
            else{
                  $d=0;
                  for($i=2;$i<$s;$i++)
                  {
                     if($n%$i==0)
                     $d=1;
                  }
                  if ($d==0)
                     echo "$n là số nguyên tố";
                  else{
                     echo "$n không là số nguyên tố";
                      }
            }
      }
}
$a=array (-5,1,0,4,7,9);
foreach ($a as $v)
   echo ktsnt($v)."<br>";

?>
c2
Code:

<?php
//Bài 2: Hàm kiểm tra số chẵn hay lẻ

function chan($n)
{
  if($n%2==1)
        return 0;// số lẻ
      return 1; // sô chẵn
     
  }

$s=10;
$le="";
for($i=1;$i<$s;$i++)
  if(chan($i))
      echo " $i ";
  else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le; 
?>
c3
Code:

<?php
//Bài 3: Hàm tính tổng 2 số
function tinhtong($a,$b)
{
  $kq=$a+$b;
  echo"=".$kq;
}
$a=5;$b=10;
echo"$a+$b";
echo tinhtong($a,$b);
?>
c4
Code:

<?php
//Bài 4: Hàm tính tổng các số nhỏ hơn n
function tongso($n)
{

      for($i=0;$i<=$n;$i++)
      $t+=$i;
      echo"Tổng các số = $t";
}
 
$a=7;
echo tongso($a);
?>
c5
Code:

<?php
//Bài 5: Hàm tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n
function tsnt($n)
{
  if($n<2)
      return 0;
         for($i=2;$i<$n;$i++)
           if($n%$i==0)
            return 0;
      return 1;
 
  }

$a=15;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
  if(tsnt($i))
      $t+=$i;
      echo "Tổng các số nguyên tố = $t ";

?>
c6
Code:

<?php
function chan($n)
{
  if($n%2==1)
        return 0;
      return 1;
     
  }

$a=15;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
  if(chan($i))
  $t+=$i;
      echo "Tổng chẵn của $a là: $t";
 
?>

hoangthanhtc

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 24/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by tranngoclang on Fri Sep 25, 2015 10:45 am

ngoclang
cau1
Code:

<?php
function snt($n)
{
   if($n<2)
   return 0; // khong phai so nguyen to
   for($i=2;$i<$n;$i++)
   if($n%$i==0)
   return 0; // khong phai so nguyen to
   return 1; // la so nguyen to
}
$a=10; // khoi tao bien a de kiemt tra
for($i=1;$i<$a;$i++)
if (snt($i))
echo"$i";
?>
cau2
Code:

<?php
function kiem_tra_so_chan($a)
{
    if ($a%2==0)
   return 0;//chan
   return 1;//le
}
$a=10;
$le="";
for($i=1;$i<$a;$i++)
  if(kiem_tra_so_chan($i))
      echo " $i ";
  else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le; 
?>
cau3
Code:

<?php
 function tinhtong($a, $b)
{
    $t=$a + $b;
    echo "$t";
}
$s1= 5;
$s2= 7; 
echo tinhtong($s1, $s2);
?>
cau4
Code:

<?php
function tinhtongnho($n)
{
   for($i=0;$i<=$n;$i++)
   $t=$t+$i;
   echo"tong so nho hon la $t:";
}
$a=5;
echo tinhtongnho($a);
?>
cau5
Code:

<?php
function tongsonguyento($n)
{
   if($n<2)
   return 0; // khong phai so nguyen to
   for($i=2;$i<$n;$i++)
   if($n%$i==0)
   return 0; // khong phai so nguyen to
   return 1; // la so nguyen to
}
$s=8;
$t=0;
for($i=1;$i<$s;$i++)
if(tongsonguyento($i))
$t=$t+$i;
echo"$t";
?>
cau6
Code:

<?php
function tinhtongchan($n)
{
    if ($n%2==0)
      return 0;//chan
   return 1;//le
}
$a=7;// 2, 4,6
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(tinhtongchan($i)==0)
   $t=$t+$i;
echo"tong chan cua $a la $t";
?>

tranngoclang

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by thienwow01 on Fri Sep 25, 2015 10:57 am

ham kt 1 so có phai la so nt hay k?
Code:

<?php
function ktsn($s)
{
 if($a<0)
 echo"$s la so am";
 else{
 if($s<2)
 echo"$s ko la so nguyen so";
 else{
 $d=0;
 for($i=2;$i<$s;$i++)
 {
 if($s%$i==0)
 $d=1;
 }
 if($d==0)
 echo"$s la so nguyen to";
 else{
 echo "$s khong la so nguyen to";
 }
 }
 }
}
$a=array(1,-2,0,3,7,9);
foreach($a as $v)
 echo ktsn($v)."<br>";
?>
ham kt 1 so la so chan hay so le
Code:

<?php
function chan($s)
{
if($s%2==1)
return 0;// so le
return 1;// so chan
}
$a=10;
$le="";
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(chan($i))
echo " $i ";
else
$le.=$i."";
echo "<br>".$le;
?>
ham tinh tong hai so
Code:

<?php
// bat dau ham kt snt
function tong($a,$b){
$kq=$a+$b;
echo"=".$kq;
}
$a=10;$b=15;
echo"$a+$b";
echo tong($a,$b)
?>
ham tinh tong cac so nho hon n(voi n la so nguyen duong
Code:

<?php
function tongso($n)
{
for($i=0;$i<=$n;$i++)
$t+=$i;
echo"tong: $t";
}
$a=5;
echo tongso($a)
?>
ham tinh tong cac so nguyen nho hon n(voi n la so nguyen duong)
Code:

<?php
function snt($n){
if($n<2)
return 0;
for($i=2;$i<$n;$i++)
if($n%$i==0)
return 0;
return 1;
}
$a=10;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(snt($i))
$t+=$i;
echo "$t";
?>
viet ham tinh tong cac so chan nho hon bang n
Code:

<?php
function chan($s)
{
if($s%2==1)
return 0;// le
return 1;// chan
}
$a=10;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(chan($i))
$t+=$i;
echo"tong so chan cua $a la $t";
?>

thienwow01

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by chihao on Thu Oct 01, 2015 8:33 am

cau 1
Code:
<?php
// kiểm trong mảng số nguyên tố (0: o ko phai, 2: la so nguyen to, -1: la so am)
function ktnt($s)
{
   if($s<0)
      echo"$s là số âm";
   else{
         if($s<2)
         echo"$s khong là số nguyên tố";
         else{
               $d=0;
               for($i=2;$i<$s;$i++)
                  {
                        if($s%$i==0)
                           $d=1;
                  }
                  if($d==0)
                     echo"$s là số nguyên tố";
                  else{
                        echo "$s không là số nguyên tố";
                     }
         }
      }  
      
}

$a=array(1,-2,0,3,7,9);
foreach($a as $v)
   echo ktnt($v)."<br>";
  

?>
cau 2
Code:
<?php
// kiểm trong mảng số nguyên tố (0: o ko phai, 2: la so nguyen to, -1: la so am)
function chan($s)
{
   if($s%2==1)
         return 0;// le
      return 1; // chan
      
   }

$a=10;
$le="";
for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(chan($i))
      echo " $i ";
   else
      $le.=$i." ";
echo "<br>".$le;  
?>
cau 3
Code:
<?php

function tong($a,$b){
   $kq=$a+$b;
   echo" = ".$kq;
}
$a=10;$b=15;
echo"$a + $b";
echo tong($a,$b)
?>
cau 4
Code:
<?php
function tongso($n)
{

      for($i=0;$i<=$n;$i++)
      $t+=$i;
      echo"Tổng: $t";
}
  
$a=5;
echo tongso($a)
?>
cau 5
Code:
<?php
function snt($n){
   if($n<2)
      return 0; // khong phai so nguyen to
   for($i=2;$i<$n;$i++)
      if($n%$i==0)
         return 0; // khong phai so nguyen to
   return 1; // la so nguyen to
  
   }
   // ket thuc ham snt
$a=10;
$t=0;// khởi tạo biến a để kiểm tra
for($i=1;$i<$a;$i++)
   if(snt($i)) //
      $t+=$i;
      echo " $t ";

?>
cau 6
Code:
<?php
function chan($s)
{
   if($s%2==1)
         return 0;// le
      return 1; // chan
      
   }

$a=10;
$t=0;
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(chan($i))
   $t+=$i;
      echo " tổng chẵn của $a là $t ";
  
?>
avatar
chihao

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 18/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thao tác hàm trong PHP

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết